joomla visitor
Korte agendatoon de hele agenda

NLP Practitioner Opleiding

Geen activiteiten gevonden

NLP Master Practitioner opleiding

4 aug
NLP master practitioner opeiding - NL
Datum 04/08/24 10:00 - 10/08/24 18:00
13 sept
NLP master practitioner opleiding - blok 2
13/09/24 10:00 - 14/09/24 18:00

NLP Xlence opleiding

Geen activiteiten gevonden

NLP Masterclass workshops

Geen activiteiten gevonden

Zakelijke workshops

Geen activiteiten gevonden

Identity Compass

2 okt
IC training - online 1/4
02/10/24 09:00 - 12:30
3 okt
IC training - online 2/4
03/10/24 09:00 - 12:30
4 okt
IC training - online 3/4
04/10/24 09:00 - 12:30
18 okt
IC training - online 4/4
18/10/24 09:00 - 12:30
Contactinformatie
Bas Licher
06 46 15 64 64
bas.licher@ravisie.nl
Henk Wim Lijftogt
Adres
Nijenheim 6409
3704 BN Zeist
030 699 02 50

IBAN
BTW nr.
KvK nr.
NL22 ABNA 0883 1578 10
NL861591021B01
80214924
 
 
Abbaye Faverney
3 Place de la République
70160 Faverney, Frankrijk
 
030 699 02 50
Bas
06 46 15 64 64
Henk Wim
06 29 53 32 65
 


Deel 1: Algemeen

Artikel 1. Onderneming

 1. RaVisie B.V. is gevestigd en kantoorhoudend te Nijenheim 6409, 3704BN Zeist, hierna te noemen RaVisie. 
 2. De Trainingsvoorwaarden van RaVisie zijn van toepassing op alle opleidingen en trainingen die door RaVisie worden gegeven.
 3. De Algemene Voorwaarden van RaVisie zijn geldig voor de levering van diensten door RaVisie op het gebied van coaching, business coaching en consulting, zakelijke (masterclass) trainingen en voor het product Identity Compass inclusief de Identity Compass licentietrainingen.


Artikel 2. Vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te lezen op de website ravisie.nl en worden op verzoek kosteloos door RaVisie verstrekt. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.Deel 2: Trainingsvoorwaarden RaVisie

Artikel 1. Aanmelden

 1. Aanmelden voor een opleiding kan via het online inschrijfformulier, een e-mail of mondeling (telefonisch).
 2. RaVisie stuurt na ontvangst van de aanmelding een schriftelijke bevestiging van de aanmelding samen met de factuur.
 3. Door aanbetaling van een bedrag van minimaal 25% van de investering, kan een plaats in de opleiding worden gereserveerd.
 4. Vanwege de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt RaVisie zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer te weigeren.
 5. De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het formulier met de Trainingsvoorwaarden van RaVisie deze te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.


Artikel 2. Deelnamekosten

 1. De deelnamekosten moeten voor het begin van de opleiding zijn voldaan.
 2. Als geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft RaVisie het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
 3. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.


Artikel 3. Annuleren

 1. Annuleren kan schriftelijk door een brief met ontvangstbevestiging of per e-mail die door RaVisie voor ontvangst bevestigd is.
 2. Annuleren tot 31 kalenderdagen voor de start van de opleiding tegen betaling van de annuleringskosten (zijnde € 200,-).
 3. Bij annuleren korter dan 31 kalenderdagen voor of na aanvang van de training zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 4. In geval van annulering vooraf heeft de deelnemer het recht zich te laten vervangen door een ander die voldoet aan de toelatingseisen. Dit geldt dan voor de gehele opleiding.


Artikel 4. Intellectuele eigendom

 1. RaVisie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door RaVisie aan deelnemer verstrekte stukken, zoals brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RaVisie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Het is verboden om tijdens opleidingen en workshops op enigerlei manier opnames te maken (audio, video, foto).


Artikel 5. Overeenkomst

 1. Na succesvolle afronding van de NLP opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat.
 2. De deelnemer dient voortdurend tot genoegzame tevredenheid van de verantwoordelijke NLP trainer aan te tonen, door middel van passende tests verstrekt door de NLP trainer van RaVisie, dat de deelnemer geleerd heeft en in staat is om blijk te geven van de vaardigheden die vereist zijn voor de certificering om diensten te leveren als een (master) practitioner van Neuro Linguistic Programming®
 3. De deelnemer stemt ermee in om anderen niet te certificeren in NLP of om hierbij te assisteren zonder schriftelijke toestemming van RaVisie.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. RaVisie is slechts aansprakelijk voor schade die deelnemer lijdt door tekortkomingen van RaVisie als de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van RaVisie of als RaVisie het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van RaVisie, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
 2. De aansprakelijkheid van RaVisie, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Aansprakelijkheid van RaVisie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. RaVisie is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.


Artikel 7. Wijziging

 1. RaVisie behoudt zich het recht voor een opleiding voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde cursusgeld terug.
 2. Voor verzuimde lessen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen. Het is gewenst dat deelnemer, indien zij door overmacht niet aanwezig kunnen zijn, dit voor aanvang van de lesdag schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.


Artikel 8. Algemeen

 1. RaVisie beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij RaVisie. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst behandeld en beantwoord.
 3. Op geschillen die hieruit voortkomen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
springest score 98
SocietyLogoSOCLOGO1
IC logo