joomla visitor
Korte agendatoon de hele agenda

NLP Practitioner Opleiding

Geen activiteiten gevonden

NLP Master Practitioner opleiding

4 aug
NLP master practitioner opeiding - NL
Datum 04/08/24 10:00 - 10/08/24 18:00
13 sept
NLP master practitioner opleiding - blok 2
13/09/24 10:00 - 14/09/24 18:00

NLP Xlence opleiding

Geen activiteiten gevonden

NLP Masterclass workshops

Geen activiteiten gevonden

Zakelijke workshops

Geen activiteiten gevonden

Identity Compass

2 okt
IC training - online 1/4
02/10/24 09:00 - 12:30
3 okt
IC training - online 2/4
03/10/24 09:00 - 12:30
4 okt
IC training - online 3/4
04/10/24 09:00 - 12:30
18 okt
IC training - online 4/4
18/10/24 09:00 - 12:30
Contactinformatie
Bas Licher
06 46 15 64 64
bas.licher@ravisie.nl
Henk Wim Lijftogt
Adres
Nijenheim 6409
3704 BN Zeist
030 699 02 50

IBAN
BTW nr.
KvK nr.
NL22 ABNA 0883 1578 10
NL861591021B01
80214924
 
 
Abbaye Faverney
3 Place de la République
70160 Faverney, Frankrijk
 
030 699 02 50
Bas
06 46 15 64 64
Henk Wim
06 29 53 32 65
 


Deel 1: Algemeen

Artikel 1. Onderneming

 1. RaVisie B.V. is gevestigd en kantoorhoudend te Nijenheim 6409, 3704BN Zeist, hierna te noemen RaVisie. 
 2. De Trainingsvoorwaarden van RaVisie zijn van toepassing op alle opleidingen en trainingen die door RaVisie worden gegeven.
 3. De Algemene Voorwaarden van RaVisie zijn geldig voor de levering van diensten door RaVisie op het gebied van coaching, business coaching en consulting, zakelijke (masterclass) trainingen en voor het product Identity Compass inclusief de Identity Compass licentietrainingen.


Artikel 2. Vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te lezen op de website ravisie.nl en worden op verzoek kosteloos door RaVisie verstrekt. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 


Deel 2: Algemene voorwaarden voor de levering van diensten

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door RaVisie aangeboden diensten.
Overeenkomst: iedere door RaVisie met de Opdrachtgever te sluiten overeenkomst die betrekking heeft op de door RaVisie aangeboden diensten.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten tussen RaVisie en de Opdrachtgever, waarbij RaVisie diensten van welke aard dan ook aan de Opdrachtgever levert, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk in de betreffende offerte of Overeenkomst is afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de offerte of levering van diensten waarvoor zij zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen RaVisie en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3. Offertes en Overeenkomsten

 1. Alle offertes van RaVisie zijn vrijblijvend. Gedurende 10 dagen na verzending van een offerte kan de Opdrachtgever schriftelijk te kennen geven dat hij instemt met het daarin gestelde. In dat geval komt een Overeenkomst tussen RaVisie en Opdrachtgever conform het bepaalde in de offerte pas tot stand door een schriftelijke bevestiging van RaVisie.
 2. In offertes van RaVisie opgenomen prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft RaVisie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, het recht de samenstelling van haar vertegenwoordigers in de projectteams te wijzigen en het recht (deel)taken door overige medewerkers van RaVisie te laten verrichten.
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan RaVisie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en voor eigen rekening aan RaVisie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan RaVisie zijn verstrekt, heeft RaVisie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van RaVisie aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst verschaft de Opdrachtgever aan RaVisie toegang tot de ruimten, apparatuur en installaties waarop de Overeenkomst betrekking heeft. RaVisie verplicht zich alsdan de eventueel geldende beveiligings- en/of geheimhoudingsvoorschriften in acht te nemen.
 4. RaVisie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RaVisie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5.  Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is RaVisie gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Alle werkzaamheden die ten kantore van Opdrachtgever worden uitgevoerd, worden in dagdelen van ten minste 4 uur uitgevoerd.
 7.  Ingeval medewerkers van RaVisie ten kantore van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten zal de Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc., zorgdragen. De Opdrachtgever zal RaVisie vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van RaVisie daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.


Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Alle door RaVisie genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan RaVisie bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt RaVisie niet in verzuim. RaVisie is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen RaVisie en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.


Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijziging van de Overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen hieromtrent in gezamenlijk overleg overeenstemming bereiken en dit schriftelijk vastleggen.


Artikel 7. Geheimhouding

 1. Zowel RaVisie als Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt RaVisie zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door RaVisie aan de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RaVisie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Indien RaVisie producten op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever vervaardigt, staat Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.
 4. Kennis en ervaring bij RaVisie aanwezig bij de aanvang van de werkzaamheden blijven eigendom van RaVisie; zij brengt deze in bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten.
 5. RaVisie behoudt tevens het recht toegenomen kennis en gegevens, door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen buiten het gebied van de Overeenkomst, voor zichzelf en voor en door derden en voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, geen medewerkers van RaVisie die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, anders dan in het kader van de uitvoering van een met RaVisie gesloten overeenkomst, direct of indirect voor zich laten werken. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete ter grootte van twaalf maal het bruto maandsalaris van de betreffende medewerker, onverlet latende de overige rechten van RaVisie waaronder het recht van RaVisie op volledige schadevergoeding.


Artikel 9. Beëindiging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 2. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. RaVisie kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. RaVisie zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij RaVisie ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die RaVisie vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.


Artikel 10. Vorderingen

 1. De vorderingen van RaVisie op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan RaVisie ter kennis gekomen omstandigheden RaVisie goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of
• indien RaVisie de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is of
• indien aan de Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surséance van betaling wordt verleend of
• indien tav Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of
• indien zijn onderneming wordt geliquideerd of
• beëindiging anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
 1. In de genoemde gevallen is RaVisie bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van RaVisie schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan RaVisie.
 2. Indien een klacht – naar de mening van RaVisie – gegrond is, zal RaVisie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal RaVisie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.


Artikel 12. Honorarium

 1. Voor offertes en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Het vaste honorarium is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van RaVisie, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 5. Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht op basis van totale projectsom gedeeld door doorlooptijd. Aan het eind van de contractsduur vindt de afrekening plaats op basis van de werkelijk bestede tijd.
 6. RaVisie behoudt zich het recht voor om per kwartaal werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
 7. RaVisie is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door RaVisie kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in de vorige volzin, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die volzin bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van RaVisie genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren.
 8. Indien met Opdrachtgever een separate vergoeding voor reistijd en reiskosten is overeengekomen dan worden deze aan het eind van het project of, bij Overeenkomst en met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand, maandelijks, op basis van nacalculatie, in rekening gebracht.


Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, op de door RaVisie aangegeven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Betalingen dienen plaats te vinden vrij en zonder kosten voor RaVisie, zonder verrekening, inhouding of opschorting. Eventuele reclames tegen de declaratie, die binnen die maand dienen te worden ingediend, schorten de verplichting tot betaling niet op.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de declaratiedatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.


Artikel 14. Incassokosten

 1. Indien RaVisie genoodzaakt is enige vordering op de Opdrachtgever ter incasso uit handen te geven, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die als volgt zullen worden berekend:
• over de eerste € 3000,- 15%
• over het meerdere tot € 6000,-: 10%
• over het meerdere tot € 15.000,-: 8%
• over het meerdere tot € 60.000,- 5%
• over het meerdere: 3%

onverminderd de bevoegdheid van RaVisie om de daadwerkelijke door hem gemaakte kosten van de Opdrachtgever te vorderen.


Artikel 15. Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 1. RaVisie is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van RaVisie bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voorzover:
• De schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van RaVisie;
• RaVisie het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van RaVisie, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
 1. De aansprakelijkheid van RaVisie, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van RaVisie beperkt tot de declaratiewaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Aansprakelijkheid van RaVisie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart RaVisie voor alle aanspraken van derden uit hoofd van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van RaVisie door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van RaVisie.


Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RaVisie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RaVisie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RaVisie worden daaronder begrepen.
 2. RaVisie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RaVisie haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van RaVisie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ra- Visie niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien RaVisie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 17. Geschillenbeslechting

 1. De daartoe bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortvloeiende uit of ontstaan in verband met overeenkomsten tussen RaVisie en de Opdrachtgever kennis te nemen, onverminderd het recht van RaVisie zich te wenden tot de bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.


Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen RaVisie en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
springest score 98
SocietyLogoSOCLOGO1
IC logo