joomla visitor

Algemene voorwaarden van RaVisie

De Algemene voorwaarden van RaVisie omvatten:
Deel 1: Algemeen
Deel 2: Algemene voorwaarden voor de levering van diensten
Deel 3: Algemene voorwaarden voor de levering van producten
Deel 4: Trainingsvoorwaarden


Deel 1: Algemeen

Artikel 1. Ondernemer en bedrijven

 1. De ondernemer is Bas Licher, eigenaar van RaVisie, breinbreier.nl, schoonvel.nl,hiyahiya.nl en mindspa.nl
 2. RaVisie is de hoofdonderneming, gevestigd en kantoorhoudend te Nijenheim 6409, 3704BN Zeist, hierna te noemen RaVisie.
 3. Deze Algemene Voorwaarden van RaVisie zijn geldig voor RaVisie.  Deel 2: Algemene voorwaarden voor de levering van producten is ook geldig voor: breinbreier.nl, schoonvel.nl, hiyahiya.nl, mindspa.nl.

Artikel 2. Vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te lezen op de websites ravisie.nl, breinbreier.nl, schoonvel.nl en mindspa.nl en worden op verzoek kosteloos door RaVisie verstrekt. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.Deel2: Algemene voorwaarden voor de levering van diensten

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door RaVisie aangeboden diensten.
Overeenkomst: iedere door RaVisie met de Opdrachtgever te sluiten overeenkomst die betrekking heeft op de door RaVisie aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten tussen RaVisie en de Opdrachtgever, waarbij RaVisie diensten van welke aard dan ook aan de Opdrachtgever levert, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk in de betreffende offerte of Overeenkomst is afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de offerte of levering van diensten waarvoor zij zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen RaVisie en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes en Overeenkomsten

 1. Alle offertes van RaVisie zijn vrijblijvend. Gedurende 10 dagen na verzending van een offerte kan de Opdrachtgever schriftelijk te kennen geven dat hij instemt met het daarin gestelde. In dat geval komt een Overeenkomst tussen RaVisie en Opdrachtgever conform het bepaalde in de offerte pas tot stand door een schriftelijke bevestiging van RaVisie.
 2. In offertes van RaVisie opgenomen prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft RaVisie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, het recht de samenstelling van haar vertegenwoordigers in de projectteams te wijzigen en het recht (deel)taken door overige medewerkers van RaVisie te laten verrichten.
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan RaVisie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en voor eigen rekening aan RaVisie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan RaVisie zijn verstrekt, heeft RaVisie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van RaVisie aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst verschaft de Opdrachtgever aan RaVisie toegang tot de ruimten, apparatuur en installaties waarop de Overeenkomst betrekking heeft. RaVisie verplicht zich alsdan de eventueel geldende beveiligings- en/of geheimhoudingsvoorschriften in acht te nemen.
 4. RaVisie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RaVisie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5.  Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is RaVisie gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Alle werkzaamheden die ten kantore van Opdrachtgever worden uitgevoerd, worden in dagdelen van ten minste 4 uur uitgevoerd.
 7.  Ingeval medewerkers van RaVisie ten kantore van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten zal de Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc., zorgdragen. De Opdrachtgever zal RaVisie vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van RaVisie daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Alle door RaVisie genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan RaVisie bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt RaVisie niet in verzuim. RaVisie is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen RaVisie en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijziging van de Overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen hieromtrent in gezamenlijk overleg overeenstemming bereiken en dit schriftelijk vastleggen.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Zowel RaVisie als Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt RaVisie zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door RaVisie aan de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RaVisie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Indien RaVisie producten op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever vervaardigt, staat Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.
 4. Kennis en ervaring bij RaVisie aanwezig bij de aanvang van de werkzaamheden blijven eigendom van RaVisie; zij brengt deze in bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten.
 5. RaVisie behoudt tevens het recht toegenomen kennis en gegevens, door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen buiten het gebied van de Overeenkomst, voor zichzelf en voor en door derden en voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, geen medewerkers van RaVisie die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, anders dan in het kader van de uitvoering van een met RaVisie gesloten overeenkomst, direct of indirect voor zich laten werken. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete ter grootte van twaalf maal het bruto maandsalaris van de betreffende medewerker, onverlet latende de overige rechten van RaVisie waaronder het recht van RaVisie op volledige schadevergoeding.

Artikel 9. Beëindiging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 2. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. RaVisie kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. RaVisie zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij RaVisie ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die RaVisie vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10. Vorderingen

 1. De vorderingen van RaVisie op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan RaVisie ter kennis gekomen omstandigheden RaVisie goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of
• indien RaVisie de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is of
• indien aan de Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surséance van betaling wordt verleend of
• indien tav Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of
• indien zijn onderneming wordt geliquideerd of
• beëindiging anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
 1. In de genoemde gevallen is RaVisie bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van RaVisie schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan RaVisie.
 2. Indien een klacht – naar de mening van RaVisie – gegrond is, zal RaVisie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal RaVisie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor offertes en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Het vaste honorarium is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van RaVisie, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 5. Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht op basis van totale projectsom gedeeld door doorlooptijd. Aan het eind van de contractsduur vindt de afrekening plaats op basis van de werkelijk bestede tijd.
 6. RaVisie behoudt zich het recht voor om per kwartaal werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
 7. RaVisie is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door RaVisie kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in de vorige volzin, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die volzin bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van RaVisie genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren.
 8. Indien met Opdrachtgever een separate vergoeding voor reistijd en reiskosten is overeengekomen dan worden deze aan het eind van het project of, bij Overeenkomst en met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand, maandelijks, op basis van nacalculatie, in rekening gebracht.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, op de door RaVisie aangegeven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Betalingen dienen plaats te vinden vrij en zonder kosten voor RaVisie, zonder verrekening, inhouding of opschorting. Eventuele reclames tegen de declaratie, die binnen die maand dienen te worden ingediend, schorten de verplichting tot betaling niet op.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de declaratiedatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Indien RaVisie genoodzaakt is enige vordering op de Opdrachtgever ter incasso uit handen te geven, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die als volgt zullen worden berekend:
• over de eerste € 3000,- 15%
• over het meerdere tot € 6000,-: 10%
• over het meerdere tot € 15.000,-: 8%
• over het meerdere tot € 60.000,- 5%
• over het meerdere: 3%
onverminderd de bevoegdheid van RaVisie om de daadwerkelijke door hem gemaakte kosten van de Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 1. RaVisie is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van RaVisie bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voorzover:
• De schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van RaVisie;
• RaVisie het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van RaVisie, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
 1. De aansprakelijkheid van RaVisie, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van RaVisie beperkt tot de declaratiewaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Aansprakelijkheid van RaVisie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart RaVisie voor alle aanspraken van derden uit hoofd van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van RaVisie door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van RaVisie.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RaVisie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RaVisie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RaVisie worden daaronder begrepen.
 2. RaVisie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RaVisie haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van RaVisie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ra- Visie niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien RaVisie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

 1. De daartoe bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortvloeiende uit of ontstaan in verband met overeenkomsten tussen RaVisie en de Opdrachtgever kennis te nemen, onverminderd het recht van RaVisie zich te wenden tot de bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen RaVisie en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Deel 3: Algemene voorwaarden voor levering van producten

Deze Algemene Voorwaarden voor levering van producten van RaVisie zijn van toepassing op de verkoop van producten door RaVisie en gelieerde bedrijven: breinbreier.nl, schoonvel.nl, mindspa.nl, hiyahiya.nl.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: werkdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die RaVisie vertegenwoordigt en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Bas Licher
Vestigingsadres: Nijenheim 6409. 3704 BN Zeist
Telefoonnummer: 030 699 02 50 bereikbaar tussen 09.00 en 20.00 uur
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 65844130
Btw-identificatienummer: NL080074856B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. 5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen,
• de eventuele kosten van aflevering,
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn,
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht,
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst,
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is,
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen,
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. voor CD’s en DVD’s.

Artikel 9. Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 
Deel 4: Trainingsvoorwaarden

Artikel 1. Trainingsvoorwaarden RaVisie

 1. Deze trainingsvoorwaarden zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van RaVisie en gelden voor alle door RaVisie verzorgde trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en dergelijke. Deze trainingsvoorwaarden zijn beschikbaar via de website ravisie.nl en worden op verzoek kosteloos verstrekt.

Artikel 2. Aanmelden

 1. Aanmelden voor een opleiding kan via het online inschrijfformulier, een e-mail of mondeling (telefonisch).
 2. RaVisie stuurt na ontvangst van de aanmelding een schriftelijke bevestiging van de aanmelding samen met de factuur.
 3. Door aanbetaling van een bedrag van minimaal 25% van de investering, kan een plaats in de opleiding worden gereserveerd.
 4. Vanwege de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt RaVisie zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer te weigeren.
 5. De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het formulier met de Trainingsvoorwaarden van RaVisie deze te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

Artikel 3. Deelnamekosten

 1. De deelnamekosten moeten voor het begin van de opleiding zijn voldaan.
 2. Als geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft RaVisie het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
 3. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

Artikel 4. Annuleren

 1. Annuleren kan schriftelijk door een brief met ontvangstbevestiging of per e-mail die door RaVisie voor ontvangst bevestigd is.
 2. Annuleren tot 31 kalenderdagen voor de start van de opleiding tegen betaling van de annuleringskosten (zijnde € 200,-).
 3. Bij annuleren korter dan 31 kalenderdagen voor of na aanvang van de training zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 4. In geval van annulering vooraf heeft de deelnemer het recht zich te laten vervangen door een ander die voldoet aan de toelatingseisen. Dit geldt dan voor de gehele opleiding.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

 1. RaVisie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door RaVisie aan deelnemer verstrekte stukken, zoals brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RaVisie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Het is verboden om tijdens opleidingen en workshops op enigerlei manier opnames te maken (audio, video, foto).

Artikel 6. Overeenkomst

 1. Na succesvolle afronding van de NLP opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat.
 2. De deelnemer dient voortdurend tot genoegzame tevredenheid van de verantwoordelijke NLP trainer aan te tonen, door middel van passende tests verstrekt door de NLP trainer van RaVisie, dat de deelnemer geleerd heeft en in staat is om blijk te geven van de vaardigheden die vereist zijn voor de certificering om diensten te leveren als een (master) practitioner van Neuro Linguistic Programming®
 3. De deelnemer stemt ermee in om anderen niet te certificeren in NLP of om hierbij te assisteren zonder schriftelijke toestemming van RaVisie.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. RaVisie is slechts aansprakelijk voor schade die deelnemer lijdt door tekortkomingen van RaVisie als de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van RaVisie of als RaVisie het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van RaVisie, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
 2. De aansprakelijkheid van RaVisie, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Aansprakelijkheid van RaVisie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. RaVisie is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.

Artikel 8. Wijziging

 1. RaVisie behoudt zich het recht voor een opleiding voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde cursusgeld terug.
 2. Voor verzuimde lessen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen. Het is gewenst dat deelnemer, indien zij door overmacht niet aanwezig kunnen zijn, dit voor aanvang van de lesdag schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.

Artikel 9. Algemeen

 1. RaVisie beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij RaVisie. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst behandeld en beantwoord.
 3. Op geschillen die hieruit voortkomen is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
 x