joomla visitor

Visie op organiseren

In de loop van mijn leven ben ik heel vaak bezig geweest met het organiseren, sturen en leiden van mensen om bepaalde doelen te bereiken. Ik heb gewerkt met organisatiesystemen, kwaliteitssystemen, organisatiestructuren en ook zonder systemen en structuren. Na ongeveer 20 jaar werken was het voor mij duidelijk dat het niet de systemen of de structuren zijn waar het uiteindelijk om draait  in bedrijven en andere organisaties, het gaat om mensen. Het zijn mensen die bepalen hoeveel er geproduceerd wordt en wat de kwaliteit wordt. Systemen zijn ervoor bedoeld om bedrijven op een manier te organiseren dat mensen in staat zijn om optimaal te produceren en een voldoende kwaliteit te leveren.

19e eeuw

In de huidige tijd zijn de meeste bedrijven nog georganiseerd en gestructureerd volgens de gedachten uit de 19e eeuw. De gehanteerde organogrammen hebben over 't algemeen weinig te maken met de producten van een bedrijf, maar zijn ingericht om de macht binnen een organisatie structuur te geven. Het verdelen van macht en gezag heeft een masculine grondslag. In de 19e en 20e eeuw werd de industriële wereld gedomineerd door mannen en was het logisch om organisaties op deze manier in te richten en het paste ook bij die tijd, tot ongeveer de jaren 70 van de vorige eeuw.
In een feminine organisatie staan dienstbaarheid, solidariteit en samenwerking meer centraal. Dit wil niet zeggen dat macht en gezag geen rol spelen, ze zijn gebaseerd op andere waarden.

Verandering

In de afgelopen 15-20 jaar is er veel veranderd in onze samenleving, door computers en internet is de communicatie veranderd, de zakelijke dienstverlening heeft een grote vlucht genomen, het aanbod aan producten is enorm groot geworden en er tegelijkertijd heeft er een machtsverschuiving  plaatsgevonden van producent naar klant. 20 jaar en langer geleden was de mening van klanten lang niet zo belangrijk. Nu is klanttevredenheid een hot item en is het belangrijk geworden om klanten te behouden. Medewerkers zijn nu gemiddeld hoger opgeleid en meer gespecialiseerd in hun vak dan pak weg 40 jaar geleden.  Vóór de jaren 70 stuurden managers vaak ongeschoolden of laag opgeleide medewerkers aan, intussen zijn de tijden veranderd en sturen managers nu specialisten en hoog opgeleide medewerkers aan. Wat nog niet overal is veranderd is de manier waarop deze medewerkers nu worden aangestuurd.

Bedrijfsdoel

Het doel van bedrijven is om producten (diensten) te maken en te verkopen om daarmee geld te verdienen zodat het bedrijf kan groeien, waardoor continuïteit is gewaarborgd. Om dit te realiseren zet een bedrijf mensen in die de productie- en verkoopapparaten aansturen, onderhouden of uitvoeren. Kosten besparen en concurrerend zijn in de markt zijn belangrijk, daarom is het interssant voor bedrijven dat er zo min mogelijk verzuim is en een grote motivatie om te presteren, waardoor een zo hoog mogelijk productie en kwaliteit wordt bereikt.

In mijn visie is het organiseren van een bedrijf dan ook bedoeld om te bereiken dat alle medewerkers zo optimaal mogelijk kunnen functioneren, daarbij ook gemotiveerd zijn en het bedrijfsdoel halen door een zo hoog mogelijke productie en kwaliteit te realiseren. De indicatoren om dit te meten zijn: de klanttevredenheid, de netto winst en de motivatie van de medewerkers.
Wil je als bedrijf klanten beter bedienen en meer uit de medewerkers halen om efficiënter te werken en een hogere kwaliteit te behalen, dan is het de juiste weg om de organisatie te veranderen van hiërarchisch ingericht naar procesgericht.

Klant

De klant bepaalt tegenwoordig de kwaliteit van het product (dienst). Het uitgangspunt voor elke organisatie moet dan ook zijn dat de verantwoordelijkheid voor de geleverde producten en diensten niet alleen bij de verkoper ligt, maar ook bij de medewerkers in het productieproces, bij de medewerkers voor inkoop en bij de medewerkers voor onderhoud. Iedereen in het hele proces draagt een deel van de verantwoordelijkheid voor het geleverde product.

Procesgericht organiseren

Dienstbaarheid, solidariteit en samenwerking zijn eigenschappen die passen bij een procesgerichte organisatie. Het productieproces verandert niet of nauwelijks, de taken blijven hetzelfde. De verandering zit 'm meer in de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waarbij de ingrijpendste stap is om bevoegdheden op een nieuwe manier te verdelen, die past bij de procesgerichte structuur. In de bevoegdheden zit namelijk de macht zoals die was vastgelegd in de hiërarchische structuur. De functie van manager verandert in het nieuwe model van sturend naar faciliterend.

Van manager naar leider

Mensen hebben sturing nodig, een leider en dit gaat ook op voor de medewerkers in bedrijven. Iemand moet de richting aangeven, de rest volgt dan vanzelf. Verandering begint bij leiders.